top of page
Editor-in-Chief

Divyansh Sharma

Editors

Atamik Jain

Anushka Singh

Kashish Satra

Navya Bhayana

Prateek Joinwal

Pratyush Nigam

Priyanshi Jain

Associate Editors

Aabha Achrekar

Mitali Jain

Shreya

Sourav Paul

bottom of page